Shiyo Kaku and Naoko Sourial's presentation

Naoko Sourial and Shiyo Kaku's presentation